රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ටොයෝටා යාරිස් රථයක් විකිණීමට. නිෂ්පාදිත වසර 2007 ලියාපදිංචි කළ වසර 2007 ඔටෝ මැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඉතා අනර්ග තත්ත්වය. පවර් ෂටර්ස්,​ පවර් ස්ටියරින්,​ බේජ් ඉන්ටීරියර්,​ ධාවනය කි.මීටර 149,​000. වැඩි විස්තර සඳහා 0777-762242.
033515

බස් හා ලොරි රථ විකිණිම

චැන්ගන් LE-6xxx කාන්ඩයේ 2007 ලොරි රථය විකිණීමට. කටුනායක,​ ඩීසල්,​ ලක්‍ෂ 6. මුදල් හදිසියකට විකුණමි. 0777-572082.
033478

Comments