මාස 7ට ළමා හිංසන පැමිණිලි 5456ක් | සිළුමිණ

මාස 7ට ළමා හිංසන පැමිණිලි 5456ක්

මේ වසරේ ජූලි මස අවසානය වන විට එනම් පළමු මාස 7 ඇතුළත ළමා හිංසන හා සම්බන්ධ පැමිණිලි 5,456ක් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙත ලැබී තිබේ.

එයින් පැමිණිලි 1,296ක් ළමා හිංසනයන්ට අදාළව ද, පැමිණිලි 163ක් දරුවන්ට බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද, පැමිණිලි 242ක් ලිංගික අපයෝජන පිළිබඳව ද ලැබී ඇත.

සමාජ මාධ්‍ය සහ සයිබර් අවකාශය හරහා හිංසනයට අදාළව පැමිණිලි 110ක් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙත ලැබී ඇති අතර ඉන් පැමිණිලි 76ක් දැරියන් සම්බන්ධව හා පැමිණිලි 31ක් දරුවන් සම්බන්ධව පැමිණිලි වේ.

මීට අමතරව බාල වයස්කාර දරුවන් සිඟමනේ යෙදවීම සම්බන්ධ පැමිණිලි 196ක් ලැබී ඇති අතර එයින් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතවය‍.

සෙසු පැමිණිලි පහර දීම් ඇතුළු ළමා හිංසන සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වී ඇත.

Comments