ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

අපගේ කාබනික නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීමට විමසන්න. 0714 074199 මහනුවර ප්‍රිම්රෝස් ගාඩ්න් හි පිහිටි බයෝ නැචුරල් ෆුඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයෙහි ලා වෙනස් මඟක් ගත් දේශීය සමාගමකි. මීට අමතරව ස්වාභාවික වගාව හරහා ආහාර නිෂ්පාදනය, වියළි එළවළු හා පලතුරු නිෂ්පාදනය, අඩු වියදම් ආහාර වියළන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය, කුළු බඩු නිෂ්පාදනය ද සිදු කරයි. මේවා දේශීය හා විදේශීය ව අලෙවි කරයි....
3 ජුනි, 2023
Subscribe to ව්‍යාපාරික